Logo
0 ks
za
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 001,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky f. Rostislav Rap - velkoobchodní a maloobchodní prodej obuvi Befado

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě -  https://www.befado-rapshop.cz/ , podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., zejména jeho ust. § 409 a násl., vše ve znění novel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu befado rapshop jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká akceptací návrhu kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu rapshop, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Jednotlivé vzory jsou dodávány jen po celých baleních, velikost a velikostní rozsah balení je uveden v poznámce. Prosím objednávejte počet kusů nebo jeho násobek, který je uveden v popisu jako počet kusů v balení.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu sídla společnosti Rostislav Rap, Česká Kubice 3, 345 32  a nebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu  r.rap@tiscali.cz .

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou na faktuře s tím, že zboží:

- musí být pokud možno v původním obalu,
- musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování,
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu,obalu s identifikací výrobku, atd.),
- bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury, kterou jste dostal/a spolu se zbožím),
nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.

Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 457 občanského zákoníku.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

Vámi objednané zboží, prostřednictvím tohoto internetového obchodu, zasíláme Českou poštou na dobírku nebo po zaplacení proforma faktury na Vámi zadanou adresu.

Pro stále velkoobchodní odběratele s dobrou platební morálkou lze i bankovním převodem na splatnost.

Obuv Befado je vyráběna ve čtyřech kolekcích (jaro, léto, škola a zima) toto zboží lze objednávat už před zahájením výroby a je následně dodáváno dle dohody.

Zboží běžně expedujeme od 1 do 5 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit, maximálně však na 14 pracovních dnů. Toto však neplatí pro zboží objednané před zahájením výroby.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Na zboží do 2000,- Kč bez DPH je účtováno přepravné a balné  dle ceníku České pošty.

Při odběru zboží nad 2000,- Kč bez DPH dodávaného v CZ je přepravné a balné ZDARMA.

Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Podmínky reklamace:

-případná reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady

-reklamovat lze pouze obuv řádně vyčištěnou, vysušenou a v takovém stavu, kdy posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny

-reklamaci prodeje doloží písemným vyjádřením (reklamačním listem) o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi

-po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Záruku možno uplatnit:

záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruka se nevztahuje:

-změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

-veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebování způsobené obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2),

nesprávného účelového užívání a neodborného zásahu

-mechanicky poškozenou obuv a její části

-opotřebování obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití

-obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoli úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebováním obuvi

-pouštění barvy při zvýšené potivosti nebo provlhnutí usňové obuvi

-na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Můžete nás také sledovat na facebooku - https://www.facebook.com/Befado-Rap-311351682328167/
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz